El Consell de Govern nombra a los altos cargos y directores generales

El Consell de Govern extraordinario celebrado hoy ha aprobado el Decreto por el cual se nombran los altos cargos y directores generales de las consellerías de la Administración de la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares

DECRETO

Primero

Se nombran los altos cargos y directores generales de las consejerías del Gobierno de las Islas Baleares siguientes:

1. De la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació:
— Sr. Antoni Costa Costa, director general de Pressuposts i Finançament
— Sr. José Vicente Marí Bosó, director general del Tresor i Política Financera
— Sra. Maria Teresa Palmer Tous, directora general d’Economia i Estadístiques
— Sr. César Nuño Pacheco Cifuentes, director general de Comerç i Empresa
— Sr. Jaime Ochogavía Colom, director general d’Indústria i Energia
— Sr. Antonio Jorge Mateos Sastre, director general d’Innovació i Desenvolupament Tècnic
— Sra. Juana María Camps Bosch, directora general de Treball i Salut Laboral
— Sra. María Marqués Caldentey, interventora general

2. De la Conselleria de Presidència:
— Sra. María Magdalena Jover Casasnovas directora general de Coordinació del Govern
— Sra. Antonia María Estarellas Torrens. directora general d’Immigració
— Sra. María del Carmen Lliteras Arañó directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior

3. De la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:
— Sra.María de las Mercedes Celeste Palmero, directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
— Sra. Margarita Gracia Pizá Llinard, directora general de Recursos Humans
— Sr. Onofre Ferrer Riera, director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
— Sr. Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
— Sra. Isabel Cerdá Moragues, directora general de Cultura i Joventut

4. De la Conselleria de Turisme i Esports:
— Sr. Jaime Martínez Llabrés, director general de Promoció i Coordinació Turística
— Sr. Francisco Javier Morente López, director general d’Esports
— Sr. Antonio Deudero Mayans, director general de Ports i Aeroports

5. De la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
— Sr. Federico Antonio Sbert Muntaner, director general de Salut Pública i Consum
— Sra. Margarita Ferrando Barceló, directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
— Sr. Martí Sansaloni Oliver, director general de Gestió Econòmica i Compres
— Sr. Juan José Bestard Perelló, director general del Servei Balear de Salut.

6. De la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
— Sra. Margarita Raquel Mercadal Camps, directora general de Medi Rural i Marí
— Sr. Salvador Padrosa Payeras, director general de Recursos Hídrics
— Sra. Neus Lliteras Reche, directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
— Sra. María José Marco Landazábal, directora general d’Arquitectura i Habitatge
— Sr. Juan Salvador Iriarte, director general de Transports

7. De la Conselleria d’Administracions Públiques:
— Sra. María Núria Riera Martos, directora general de Funció Pública
— Sra. Isabel Febrer Gelabert, directora general d’Interior, Emergències i Justícia
— Sra. María Paz Hernández Venero, directora general de Contractes, Concessions Administratives i Obres Públiques

Gabinet de la Presidència

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ: Helena Rubi

OFICINA DE COORDINACIÓ DEL GABINET:Martín Juaneda

SECRETARIA D’ATENCIÓ CIUTADANA:Francisco Fernández

SECRETARIA DE PRESIDÈNCIA:Elvira Bonnail

SECRETARIA DE PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES: Albert Candela

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.