Anàlisi crítica de l’Stei al document de Pacte per l’Educació

Tot i valorar l’esforç dels membres del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per intentar consensuar el document de Pacte, ens va sorprendre que alguna de les nostres propostes no fossin finalment acceptades. Hauria de ser motiu de reflexió que una àmplia majoria de la representació del professorat al CEIB, a través de les seves organitzacions sindicals, no ha pogut votar favorablement aquest projecte de Pacte per l’Educació en matèries tan sensibles com el model lingüístic, el sistema de provisió de llocs de treball, la carrera professional docent, l’elecció de les direccions dels centres públics i dels concertats, en aquest punt, no es va acceptar l’elecció democràtica per part del consell escolar.

Una part del Sistema Educatiu de les illes depèn de legislació estatal i per fer efectiu el Pacte per l’Educació a les Illes, també s’ha de tenir en compte el Pacte que s’ha de fer a l’Estat. Els Pactes s’hauran de consensuar i negociar, al manco, amb el conjunt de les organitzacions representatives de la comunitat educativa per donar més solidesa a un possible Pacte polític per l’Educació. Per a nosaltres és imprescindible que es consensuï la derogació de la LOMCE amb les forces polítiques.

Per a l’STEI Intersindical s’han de reforçar les competències educatives autonòmiques i s’ha de propiciar un Pla de Millora per l’Ensenyament que elevi l’èxit escolar, en redueixi l’abandonament i inclogui la reversió de totes les retallades tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic.

Pel que fa al model lingüístic, es va acordar inicialment incorporar una referència explicita al Decret 92/1997 de 4 de juliol o Decret de mínims, que regula l’ensenyament en català, que finalment no fou acceptada. El model lingüístic que defensa l’STEI és el d’ensenyament en català, que garanteixi l’aprenentatge de les dues llengües oficials i al manco el d’una llengua estrangera. A l’hora de consensuar un pacte no volem que es facin passes endarrere i com a mínim hem d’assegurar el que ja contempla la normativa actual, que és el 50% d’ensenyament en català a tots els centres amb la possibilitat de poder arribar, per consens de la comunitat educativa, al 100% en català.

Respecte al sistema de provisió de llocs de treball no estam d’acord amb la proposta que permetria als equips directius fer una selecció del professorat que podria no respectar els drets fonamentals de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat, garantits en els processos d’accés a la funció pública. El que sí veuríem bé seria que determinades places que formen part d’un projecte pedagògic es dotessin a través d’una convocatòria pública.

Tampoc no podem compartir la filosofia que figura al Pacte que menysté la capacitat representativa de les organitzacions sindicals, que fins i tot s’oblida de la legislació establerta que regula l’àmbit i les competències negociadores dels sindicats amb l’Administració educativa.

En aquest pacte trobam a faltar una proposta per reforçar l’escola pública, laica, coeducadora i que garanteixi els drets del col•lectiu LGTBI de forma explícita. Tampoc no trobam cap al•lusió a rebutjar el concert dels centres que segreguen per sexe.

Per concloure volem expressar que en el desplegament del possible Pacte per l’Educació a l’àmbit parlamentari, l’STEI Intersindical, com a sindicat majoritari de l’ensenyament, seguirà contribuint i fent propostes per a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears.

Biel Caldentey Ramos, secretari de relacions intersindicals de l’STEI Intersindical i membre del CEIB.

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.